Jaga online - pozwala Ci na stworzenie zapytania ofertowego. Po złożeniu zapytania, odezwiemy się do Ciebie.

Regulamin JAGAONLINE.EU


Spis treści
• Polityka dotycząca cookies JAGAONLINE.EU
• Regulamin JAGAONLINE.EU - obowiązujący do 11.01.2017


Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być
prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego Jaga Sp. z o.o. ul. Chrobrego 79c,
80-414 Gdańsk
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych
negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
REGULAMIN
§1 Definicje
1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku
miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku
miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz
miejscowość.
2. Adres reklamacyjny:
JAGAONLINE
ul. Bolesława Chrobrego 79c, 80- 414 Gdańsk
tel. 58 554-16-16
E-mail: sklep@jagaonline.eu
3. Koszt dostawy – znajduje się na karcie wybranego produktu oraz w procesie składania zamówienia.
4. Dane kontaktowe:
JAGAONLINE
ul. Bolesława Chrobrego 79c, 80- 414 Gdańsk
tel. 58 554-16-16
E-mail: sklep@jagaonline.eu
5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w procesie
składania zamówienia.
6. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z
dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk
– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt.
5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi
zmianami.
11. Konsument
– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u
Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk
– lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
13. Kupujący
– zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy
– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy
– moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w
posiadanie.
16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
- przed dostawą, po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która
podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu
udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jagaonline.eu za pośrednictwem którego
Kupujący może złożyć zamówienie.
24. Sprzedający:
Jaga Sp. z o.o. ul. Chrobrego 79c, 80-414 Gdańsk
NIP: 5930102329, REGON: 190247090 , KRS pod numerem: 0000150770
KONTO BANKOWE:
ALIOR BANK 68 2490 0005 0000 4520 8748 9594
25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający
przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za
pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w
rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy,
a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane
przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo
przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani,
oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o
zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona
prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji
lub orzeczenia właściwego organu.
31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające
jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy,
dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a
Sprzedającym.
§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto
(zawieraja podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest na karcie
danego produktu oraz w procesie składania zamówienia.
4. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego,
natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów
znajdujących się w sklepie.
5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu
uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez
wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego
regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką
zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na
odległość.
7. Sprzedajacy zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawnośc działania sklepu w
następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub
nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na
ekranach o rozdzielczości poziomej powyzej 1024 px. Uzywanie oprogramowania firm trzecich majacych
wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalnośc przegladarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari
moze miec wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu
www.umedo.pl, nalezy je wszystkie wyłaczyc.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do
uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który
ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Kupujący ma w każdej chwili mozliwośc wgladu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w
sklepie.
9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
§3 Zawarcie umowy i realizacja
1. Zamowienia mozna składac 24 godziny na dobe.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których
część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem nastepuje z chwilą złozenia zamowienia.
4. Realizacja zamowienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia
płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty
Konsumenta na koncie Sprzedającego. W przypadku zamówień płatnych za pobraniem Sprzedający doliczy do
kosztu dostawy 1% wartości towaru, jako koszt związany z wybraną formą płatności.
5. Zawarcie umowy z Klientem nastepuje z chwilą przyjęcia zamowienia przez Sprzedającego, o czym
informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Realizacja zamowienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a
zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu
umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. W przypadku zamówień płatnych za
pobraniem Sprzedający doliczy do kosztu dostawy 1% wartości towaru, jako koszt związany z wybraną formą płatności.
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości
zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody
Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień
złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu
rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do
wskazanego przez Kupującego w zamowieniu miejsca wydania rzeczy.
§4 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od
umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub zgłoszenie rezygnacji / zwrotu
poprzez opcję Zwroty towarów. Moduł Zwroty towarów dostępny jest - po zalogowaniu - w Panelu Klienta w
naszym sklepie internetowym.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem
http://jagaonline.eu/content/6-odstapienie-od-umowy lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem
konsumenckim.
4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna
formie.
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny
jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili
udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust.
1. Prawa konsumenckiego.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.
11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci
Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
§5 Rękojmia
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec
Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedajacy ponosi odpowiedzialnośc wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku
od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub
usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy
do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób
zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu
z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego
demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak
zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo
może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do
wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument
jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego
dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej
zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument
obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie
niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt
i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na
wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz
używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz
używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do
użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający
odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub
usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin
do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania
mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących
Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem
lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-
16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a
jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w
którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu
ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu
wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a
w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i
ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a
nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o
obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli
Sprzedający wadę podstępnie zataił.
§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych
osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest
Sprzedający.
2. Sprzedajacy zobowiazuje sie do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18
lipca 2002 roku. Kupujący podajac przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedajacemu
wyraza zgode na ich przetwarzanie przez Sprzedajacego w celu realizacji złożonego zamówienia.
Kupujący ma w każdej chwili mozliwośc wgladu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych
osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w
celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod
adresem: http://jagaonline.eu/content/2-polityka-prywatnosci
§7 Postanowienia końcowe
1. Rejestracja konta i akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu sklepu
internetowego JAGAONLINE.
2. Zadne z postanowien niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie moze byc
równiez w ten sposób interpretowane, gdyz w przypadku niezgodności jakiejkolwiek cześci regulaminu z
obowiazujacym prawem Sprzedajacy deklaruje bezwzgledne podporzadkowanie sie i stosowanie tego
prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący beda powiadomieni droga elektroniczna
(na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30
dni przed wejściem w zycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania
regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostepna dla Kupującego w zakładce regulamin
(http://jagaonline.eu/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki
posprzedazowej Kupującego obowiazuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje
Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie odpowiednie obowiazujace przepisy
prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania
mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i
rzeczowo.
Wersja 1.0 (Gdańsk, 11.01.2017)

REGULAMIN [PDF]


Accept

Strona używa plików cookies.