Jaga online - pozwala Ci na stworzenie zapytania ofertowego. Po złożeniu zapytania, odezwiemy się do Ciebie.

odstąpienie od umowy


Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego jagaonline.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
Od umowy można odstąpić na 2 sposoby:
- korzystając z modułu Zwroty towarów dostępnego w Panelu Klienta w naszym sklepie
- przesyłając do nas formularz o odstąpieniu od umowy w formie papierowej lub elektronicznej
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
JAGAONLINE
ul. Chrobrego 79c
80-414 Gdańsk
e-mail: sklep@jagaonline.eu

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej lub dokona zwrotu poprzez moduł Zwroty towarów w Panelu Klienta w naszym sklepie internetowym.

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Magazyn JAGAONLINE, ul. Chrobrego 79c 80-414 Gdańsk

Koszty zwrotu
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Wyłączenie prawa odstąpienia:
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
1. towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Jak odstąpić od umowy?
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Klient może również dokonać zwrotu poprzez moduł Zwroty towarów, który dostępny jest w Panelu Klienta w naszym sklepie internetowym.
Jeśli jednak Klient zdecyduje się dokonać zwrotu poprzez wysłanie formularza o odstąpieniu od umowy, może skorzystać z ustawowego wzoru umieszczonego poniżej.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
_______________________________________________________________________________


Adresat:

JAGAONLINE
ul. Chrobrego 79c
80-414 Gdańsk

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):
…..................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ...............................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .....................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)
.....................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.............................................................................................................

Data ...................................................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - JAGAONLINE [PDF]


Accept

Strona używa plików cookies.